RM26.4 billion dibelanjakan untuk bekalan elektrik di Sabah.

KOTA KINABALU: Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan sejumlah RM 26.4 bilion bagi tempoh 2001 hingga 2018 untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan elektrik di Sabah.

Menteri Tenaga Dan Sumber Asli Datuk Dr Shamsul Anuar Nasarah berkata usaha dan inisiatif Kerajaan ini telah menunjukkan pencapaian positif di mana kadar gangguan bekalan elektrik di Sabah yang diukur melalui Indeks Purata Tempoh Gangguan (System Average Interruption Duration Indeks – SAIDI) telah mengalami penurunan yang ketara.

JUMLAH MASA GANGUAN ELEKTRIK BERKURANGAN TETAPI MASIH KURANG MEMUASKAN

Pada tahun 2005, bacaan SAIDI adalaj 4,109 minit/pengguna/tahun dan menurun kepada 205 minit/pengguna/tahun pada tahun 2019.

“Walaupun kadar SAIDI ini telah menunjukkan penurunan yang agak ketara, Kerajaan sedar bahawa ia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar SAIDI di Semenanjung Malaysia.

“Dalam hubungan ini, Kerajaan Persekutuan sentiasa komited untuk meneruskan usaha bagi menyediakan bekalan elektrik yang berdaya harap kepada pengguna-pengguna di Sabah,” beliau beerkata dalam satu kenyataan media.

Bagi tujuan ini, Kementerian telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membantu meningkatkan kualiti bekalan dan perkhidmatan bekalan elektrik di Sabah dengan memastikan penjanaan elektrik yang mencukupi, mengukuhkan sistem penghantaran dan pembahagian serta memastikan kemampanan operasi Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) selaku syarikat utiliti di Sabah.

KERAJAAN PERSEKUTUAN TERUS MEMPERBAIKI BEKALAN ELEKTRIK DI SABAH

Antara usaha yang telah diambil termasuklah menyediakan geran berjumlah RM2.3 bilion dan pinjaman berjumlah RM1.14 bilion di bawah Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) untuk melaksanakan projek-projek penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik yang dilaksanakan oleh Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES) dan SESB.

Pelaksanaan projek-projek ini akan diteruskan sebagai projek sambungan di bawah RMK-12.

Bagi memastikan kemampanan operasi SESB pula, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan subsidi yang besar berjumlah RM3.7 bilion bagi tempoh 2012 sehingga 2019, merangkumi subsidi bahan api, subsidi solar dan subsidi sokongan tarif. Subsidi ini disediakan oleh Kerajaan Persekutuan bagi menampung kos pembekalan elektrik di Sabah yang jauh lebih tinggi daripada kadar tarif yang dikenakan kepada pengguna.

PEMBENTUKAN JAWATANKUASA UNTUK MEMULANGKAN HAK PENGURUSAN ELEKTRIK KEPADA SABAH

“Selain itu, Kerajaan Persekutuan terus komited untuk menyerahkan kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah dan bersedia meneruskan rundingan & perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk merealisasikan hasrat rakyat Negeri Sabah ini.

“Dan bagi membolehkan perkara ini dilaksanakan dengan baik, Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli telah membentuk Jawatankuasa Khas dan Jawatankuasa Teknikal yang dianggotai oleh pelbagai pihak berkepentingan bagi membincangkan, meneliti, serta membuat pelbagai keputusan penting berkaitan perkara ini. Paling utama kepentingan rakyat diutamakan,”.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.